Vammaispalvelulaki, yhdenvertaisuuslaki

Uusia lakeja ja lakien päivityksiä vammaisten oikeuksien turvaamiseksi ja yhdenvertaisen aseman saavuttamiseksi varhaiskasvatuksesta työelämään tulee vammaispalvelulain uudistamisen jälkeenkin!

Yhdenvertaislain osittaisuudistuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta laajentamalla se koskemaan varhaiskasvatusta. Lisäksi 1.6. lähtien yhdenvertaisvaltuutetun toimivallan piiriin kuuluu myös työelämän valvonta.

Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnittelu torjuu parhaimmillaan syrjintää ja edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeuksien toteutumista. Uudistuksessa yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen laajennetaan koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia toimipaikkakohtaisesti. Myös lapsille ja heidän huoltajilleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Viranomaisen on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lakiuudistuksella halutaan tukea syrjinnän ehkäisemistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä myös työpaikoilla. Yhdenvertaisuuslain työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta koskevaa pykälää on selkeytetty siltä osin, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon arvioidessaan työpaikan yhdenvertaisuustilannetta. Arviointi tulee tehdä myös työhönoton osalta.

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista työelämässä. Työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaa on myös tarkennettu, ja lisäksi työsuojeluviranomaiselle on mahdollistettu kehotuksen antaminen myös työnantajan velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta.

Mukavaa kesän jatkoa!

Kirkkonummen vammaisneuvosto