Vammaisuuden määritys

YK:n vammaissopimuksen tarkoituksena on
– taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet
– edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia
– edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

”Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.”
”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” (YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016 )

Sopimuksen 9. artikla määrittää seuraavasti:

9 artikla
Esteettömyys ja saavutettavuus

  1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa:

a) rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien;

b) tiedottamiseen, viestintään ja muihin palveluihin, sähköiset palvelut ja pelastuspalvelut mukaan lukien.

Tervetuloa kotisivuillemme!

Tervetuloa Kirkkonummen kunnan vammaisneuvoston kotisivuille! Kunnassa on kolme vaikuttamistoimielintä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallituksen vahvistaman toimintasäännön mukaisesti Kirkkonummen vammaisneuvoston tarkoituksena on
1) edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin

2) tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä Kirkkonummen kunnan alueella sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevista asioista

3) tehdä yhteistyötä kunnan viranomaisten ja kunnan muiden toimielinten kanssa ja neuvotella tiiviisti valmisteilla olevista vammaisia koskevista asioista

4) vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki 410/2015, 28 §)

5) edistää Kirkkonummen kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kohdan 4. mukaisiin asioihin (Kuntalaki 410/2015, 28 §).